informacje o agencie ubezpieczeiowym

 

Informacje o agencie ubezpieczeniowym zgodnie z wytycznymi ustawy
z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

 

1. Pillar Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87,00-8444 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000650599,  dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-KRS, NIP: 5272790906, REGON: 366135831 jest agentem ubezpieczeniowym. Dalej jako „Spółka”.

 

2. Spółka działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń i wykonuję działalność agencyjną na rzecz:

 

Vienna Life TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group. ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa

 

MetLife TUnŻiR S.A ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

 

Open Life TUnŻ S.A. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

 

TUnŻ EuropaS.A Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław

 

Spółka współpracuje z coverholderem Lloyd‘s: Leadenhall Polska S.A. ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa w zakresie dystrybucji ubezpieczeń markiLloyd’s

 

3. Spółka jest wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem 11233300/A. Wpis agenta można sprawdzić na stronie https://au.knf.gov.pl/Au_online/. Należy wypełnić minimum dwa pola, aby uzyskać informacje. Na tej samej stronie można sprawdzić czy w rejestrze znajduje się osoba wykonująca czynności agencyjne w imieniu agenta (pracownik agenta). W rejestrze znajdują się informacje o zawartych mowach agencyjnych, posiadanych pełnomocnictwach, polisie odpowiedzialności cywilnej oraz informacjach w jakich krajach UE, poza Polską agent prowadzi działalność

 

4. Spółka za zawarte umowy ubezpieczenia wynagradzana jest przez zakłady ubezpieczeń. Wynagrodzenie jest w formie prowizji uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej.

 

5. Klient, który jest Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, Współubezpieczonym, Uposażonym lub uprawniony z Umowy może złożyć skargę, reklamację:

 

- pisemnie na adres Pillar Finance Sp. z o.o. ul. Traugutta 40C, 05-825 Grodzisk Maz.

- elektronicznie na adres e-mail: biuro@pillarfinance.pl

- w Towarzystwie Ubezpieczeń

 

6. Podmiotem uprawnionym właściwym do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl

 

 

7. Wskaźnik kosztów dystrybucji związanych z umowami z grupy 3 działu I załącznika do ustawy o dystrybucji ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej znajduje się z dokumentach produktowych.