Klauzula Informacyjna kontakt z doradcą

 

 

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku ( dalej: RODO ), niniejszym informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pillar Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, adres e-mail: biuro@pillarfinance.pl (dalej jako „ADO”).

 

2. ADO nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych -  nie podlega ww. obowiązkowi.

 

3. Pani/Pana dane osobowe : imię, nazwisko, telefon,e-mail, miasto  zostały pozyskane poprzez ich udostępnienie Administratorowi w ramach zapytania skierowanego przez formularz kontaktowy na stronie internetowej ADO ( celem uzyskania kontaktu z doradcą ).

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania zawartego  formularzu kontaktowym ( kontaktu z doradcą ),  na podstawie udzielonej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ).

 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 

  • Firma IT obsługująca serwery na, którym jest strona www.

 

  • pracownicy i współpracownicy Administratora, na podstawie stosownego upoważnienia - w zakresie koniecznym do wykonywania zadań związanych z realizacją zapytania skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej ADO.

 

  • podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

7. Wszystkie podmioty przetwarzające Pani/Pana dane będą to czyniły wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych i na wyraźne polecenie ADO.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia realizacji zapytania skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej ADO, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody realizowane będzie przez skierowanie takiej prośby do ADO, pisemnie – na adres ADO, bądź drogą elektroniczną - z adresu e-mail, którego zgoda dotyczyła.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.

 

9. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie dane te mogą być dalej przetwarzane, jeśli istnieje inna aktualna podstawa prawna ich przetwarzania.

 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem realizacji zapytania skierowanego do ADO za pośrednictwem formularza kontaktowego ( kontaktu z doradcą ) znajdującego się na stronie internetowej ADO. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jego realizacji.

 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania danych.